دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  اختصاصی از هایدی دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق


  دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

  مقدمه............................................................................................................................... 2

  فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

  1-1 تعریف خودرو برقی................................................................................................ 3

  1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی..................................................................................... 4

  1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن.................................................................... 6

  1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم..................................................................... 7

  1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب..................................................................... 8

  1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی............................................................... 10

  1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه..................... 15

  1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc ............................................................. 17

  1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac .......................................................... 19

  1-5-3 خودروهای دو منظوره......................................................................................... 21

  1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری........................................................................... 24

  فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

  2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی.................................................................................... 25

  2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب.............................................................................................. 26

  2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها.......................................................................................... 26

  2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت............................................................................................ 27

  2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده.............................................................................. 27

  2-1-5 توزیع وزن........................................................................................................... 27

  2-2 نیروی مقاومت هوا.................................................................................................. 28

  2-3رانندگی در جاده....................................................................................................... 31

  2-3-1 توجه به تایر های خودرو..................................................................................... 32

  2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو........................................................ 34

  2-4 تجهیزات انتقال قدرت............................................................................................. 34

  2-4-1 سیستم های انتقال قدرت.................................................................................... 35

  2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی........................................... 36

  2-4-3 بررسی دنده ها.................................................................................................... 39

  2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی............................................................................... 40

  2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری............. 40

  2-5 مشخصات خودروهای برقی.................................................................................... 42

  2-5-1 توان و گشتاور..................................................................................................... 43

  2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو............................................................................... 46

  2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور........................................................................... 46

  2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور................................... 47

  فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

  3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی................................................... 49

  3-1-1 شتابگیری مناسب................................................................................................ 49

  3-1-2 سرعت میانگین پیشینه........................................................................................ 49

  3-1-3 تأثیر شیب........................................................................................................... 50

  3-1-4 برد....................................................................................................................... 50

  3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو................................................................................. 50

  3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری..................................................................................... 51

  3-2-2 نیروی حرکت در شیب....................................................................................... 53

  3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی........................................................................................ 53

  3-2-4 نیروی مقاومت هوا.............................................................................................. 53

  3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد..................................................................................... 54

  3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان................................................................................. 54

  3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت........................................................ 58

  3-3-1 فلایول................................................................................................................. 58

  3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول....................................................................................... 61

  3-3-3 محاسبه فلنج پوسته............................................................................................. 63

  3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور..................................................................................... 64

  بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

  مقدمه............................................................................................................................... 68                                                                                             

  فصل اول : سلولهای خورشیدی

  1-1 توضیحات کلی........................................................................................................ 72

  2-1 بازدهی سلول........................................................................................................... 73

  3-1 انواع سلولهای سیلیکونی.......................................................................................... 73

  4-1 فناوریهای تولید........................................................................................................ 74

  1-4-1  Screen  printed.......................................................................................... 74

  5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی........................................................................ 74

  1-5-1 نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)........................................... 74

  2-5-1 سیلیکون در سلولهای خورشیدی......................................................................... 76

  3-5-1هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند....................................... 80

  فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

  1-2 مقدمه....................................................................................................................... 81

  2-2 بارهای وارده به شاسی............................................................................................. 83

  1-2-2 بارهای استاتیکی.................................................................................................. 83

  2-2-2 بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق)........................................................... 83

  3-2-2 نیاز مندیها........................................................................................................... 83

  4-2-2 انواع شاسیها........................................................................................................ 84

  5-2-2 فرم فضایی.......................................................................................................... 84

  6-2-2 مواد به کار رفته در شاسیها.................................................................................. 85

  7-2-2 مونوکوکهای کامپوزیتی....................................................................................... 86

  8-2-2 جای راننده.......................................................................................................... 86

  فصل سوم: ناحیه خورشیدی

  1-3 مقدمه....................................................................................................................... 87

  2-3 بررسی عوامل گوناگون............................................................................................ 87

  1-2-3 خنک نگهداشتن ناحیه........................................................................................ 87

  2-2-3 چیدن سلولها....................................................................................................... 87

  3-2-3 اتصال داخلی سلولها............................................................................................ 88

  4-2-3 پوششها............................................................................................................... 88

  3-3 حفاظ سلولها............................................................................................................ 88

  1-3-3 فناوریها............................................................................................................... 89

  4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR .................................................. 89

  5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر .......... 90

  1-5-3 وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی............................................................ 93

  2-5-3 نکات استنتاجی................................................................................................... 96

  6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی................................................. 96

  1-6-3 مشخصات ناحیه.................................................................................................. 96

  فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

  1-4 مقدمه....................................................................................................................... 97

  2-4 طراحی پیکره اصلی................................................................................................. 97

  1-2-4 قوانین مسابقه...................................................................................................... 97

  3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه..................................................................... 97

  4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین................................................................................. 99

  5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب................................................................... 101

  6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی............................................................................... 102

  7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی................................................................................ 103

  8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی...................................................................... 106

  9-4 تحلیل طراحی.......................................................................................................... 106

  10-4 خواندن نقشه ها برای CFD................................................................................. 107

  11-4 نتایج CFD.......................................................................................................... 108

  12-4 طراحی دوباره براساس CFD............................................................................... 110

  13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم..................................................................................... 110

  14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه..................................................... 110

  فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

  1-5 مقدمه....................................................................................................................... 112

  2-5 سیستم رانش .......................................................................................................... 114

  1-2-5 بررسی عملکرد سیستم رانش.............................................................................. 115

  2-2-5 انواع مکانیزمها.................................................................................................... 115

  3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت............................................................................. 117

  3-5 سیستم تعلیق .......................................................................................................... 118

  1-3-5 معایب................................................................................................................. 118

  2-3-5 مزایا..................................................................................................................... 118

  3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق.................................................................................... 119

  4-3-5 اجزا..................................................................................................................... 119

  5-3-5 انواع سیستم تعلیق............................................................................................... 119

  4-5 ترمزها...................................................................................................................... 121

  1-4-5 انواع ترمزها......................................................................................................... 121

  2-4-5 مشکلات............................................................................................................. 122

  3-4-5 توضیح................................................................................................................ 122

  5-5 چرخ ها و تایرها ..................................................................................................... 122

  1-5-5 انواع چرخها........................................................................................................ 122

  2-5-5 تایرها................................................................................................................... 124

  3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها...................................................... 124

  فصل ششم : موتور

  1-6 انواع موتور ............................................................................................................. 126

  1-1-6 القاییAC........................................................................................................... 126

  2-1-6 مقاومت متغیر...................................................................................................... 126

  3-1-6 DC جارو بک شده............................................................................................ 126

  4-1-6 DC بدون جاروبک............................................................................................ 127

  5-1-6 موتورهای چرخ................................................................................................... 127

  غزال ایرانی ..................................................................................................................... 128

  چکیده غیر فارسی .......................................................................................................... 139

  منابع ............................................................................................................................... 140

   

   

   

   

  فایل ورد 151 ص


  دانلود با لینک مستقیم


  دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق
  نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:47
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها