دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق


دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

مقدمه............................................................................................................................... 2

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

1-1 تعریف خودرو برقی................................................................................................ 3

1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی..................................................................................... 4

1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن.................................................................... 6

1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم..................................................................... 7

1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب..................................................................... 8

1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی............................................................... 10

1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه..................... 15

1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc ............................................................. 17

1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac .......................................................... 19

1-5-3 خودروهای دو منظوره......................................................................................... 21

1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری........................................................................... 24

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی.................................................................................... 25

2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب.............................................................................................. 26

2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها.......................................................................................... 26

2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت............................................................................................ 27

2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده.............................................................................. 27

2-1-5 توزیع وزن........................................................................................................... 27

2-2 نیروی مقاومت هوا.................................................................................................. 28

2-3رانندگی در جاده....................................................................................................... 31

2-3-1 توجه به تایر های خودرو..................................................................................... 32

2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو........................................................ 34

2-4 تجهیزات انتقال قدرت............................................................................................. 34

2-4-1 سیستم های انتقال قدرت.................................................................................... 35

2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی........................................... 36

2-4-3 بررسی دنده ها.................................................................................................... 39

2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی............................................................................... 40

2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری............. 40

2-5 مشخصات خودروهای برقی.................................................................................... 42

2-5-1 توان و گشتاور..................................................................................................... 43

2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو............................................................................... 46

2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور........................................................................... 46

2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور................................... 47

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی................................................... 49

3-1-1 شتابگیری مناسب................................................................................................ 49

3-1-2 سرعت میانگین پیشینه........................................................................................ 49

3-1-3 تأثیر شیب........................................................................................................... 50

3-1-4 برد....................................................................................................................... 50

3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو................................................................................. 50

3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری..................................................................................... 51

3-2-2 نیروی حرکت در شیب....................................................................................... 53

3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی........................................................................................ 53

3-2-4 نیروی مقاومت هوا.............................................................................................. 53

3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد..................................................................................... 54

3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان................................................................................. 54

3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت........................................................ 58

3-3-1 فلایول................................................................................................................. 58

3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول....................................................................................... 61

3-3-3 محاسبه فلنج پوسته............................................................................................. 63

3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور..................................................................................... 64

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

مقدمه............................................................................................................................... 68                                                                                             

فصل اول : سلولهای خورشیدی

1-1 توضیحات کلی........................................................................................................ 72

2-1 بازدهی سلول........................................................................................................... 73

3-1 انواع سلولهای سیلیکونی.......................................................................................... 73

4-1 فناوریهای تولید........................................................................................................ 74

1-4-1  Screen  printed.......................................................................................... 74

5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی........................................................................ 74

1-5-1 نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)........................................... 74

2-5-1 سیلیکون در سلولهای خورشیدی......................................................................... 76

3-5-1هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند....................................... 80

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

1-2 مقدمه....................................................................................................................... 81

2-2 بارهای وارده به شاسی............................................................................................. 83

1-2-2 بارهای استاتیکی.................................................................................................. 83

2-2-2 بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق)........................................................... 83

3-2-2 نیاز مندیها........................................................................................................... 83

4-2-2 انواع شاسیها........................................................................................................ 84

5-2-2 فرم فضایی.......................................................................................................... 84

6-2-2 مواد به کار رفته در شاسیها.................................................................................. 85

7-2-2 مونوکوکهای کامپوزیتی....................................................................................... 86

8-2-2 جای راننده.......................................................................................................... 86

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

1-3 مقدمه....................................................................................................................... 87

2-3 بررسی عوامل گوناگون............................................................................................ 87

1-2-3 خنک نگهداشتن ناحیه........................................................................................ 87

2-2-3 چیدن سلولها....................................................................................................... 87

3-2-3 اتصال داخلی سلولها............................................................................................ 88

4-2-3 پوششها............................................................................................................... 88

3-3 حفاظ سلولها............................................................................................................ 88

1-3-3 فناوریها............................................................................................................... 89

4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR .................................................. 89

5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر .......... 90

1-5-3 وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی............................................................ 93

2-5-3 نکات استنتاجی................................................................................................... 96

6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی................................................. 96

1-6-3 مشخصات ناحیه.................................................................................................. 96

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

1-4 مقدمه....................................................................................................................... 97

2-4 طراحی پیکره اصلی................................................................................................. 97

1-2-4 قوانین مسابقه...................................................................................................... 97

3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه..................................................................... 97

4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین................................................................................. 99

5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب................................................................... 101

6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی............................................................................... 102

7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی................................................................................ 103

8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی...................................................................... 106

9-4 تحلیل طراحی.......................................................................................................... 106

10-4 خواندن نقشه ها برای CFD................................................................................. 107

11-4 نتایج CFD.......................................................................................................... 108

12-4 طراحی دوباره براساس CFD............................................................................... 110

13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم..................................................................................... 110

14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه..................................................... 110

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

1-5 مقدمه....................................................................................................................... 112

2-5 سیستم رانش .......................................................................................................... 114

1-2-5 بررسی عملکرد سیستم رانش.............................................................................. 115

2-2-5 انواع مکانیزمها.................................................................................................... 115

3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت............................................................................. 117

3-5 سیستم تعلیق .......................................................................................................... 118

1-3-5 معایب................................................................................................................. 118

2-3-5 مزایا..................................................................................................................... 118

3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق.................................................................................... 119

4-3-5 اجزا..................................................................................................................... 119

5-3-5 انواع سیستم تعلیق............................................................................................... 119

4-5 ترمزها...................................................................................................................... 121

1-4-5 انواع ترمزها......................................................................................................... 121

2-4-5 مشکلات............................................................................................................. 122

3-4-5 توضیح................................................................................................................ 122

5-5 چرخ ها و تایرها ..................................................................................................... 122

1-5-5 انواع چرخها........................................................................................................ 122

2-5-5 تایرها................................................................................................................... 124

3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها...................................................... 124

فصل ششم : موتور

1-6 انواع موتور ............................................................................................................. 126

1-1-6 القاییAC........................................................................................................... 126

2-1-6 مقاومت متغیر...................................................................................................... 126

3-1-6 DC جارو بک شده............................................................................................ 126

4-1-6 DC بدون جاروبک............................................................................................ 127

5-1-6 موتورهای چرخ................................................................................................... 127

غزال ایرانی ..................................................................................................................... 128

چکیده غیر فارسی .......................................................................................................... 139

منابع ............................................................................................................................... 140

 

 

 

 

فایل ورد 151 ص


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:47
برچسب‌ها :

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :